Νέα & Ανακοινώσεις

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Κάτω των Ορίων» ΤΤΕ 3/2024 για Υπηρεσίες Υποτιτλισμού Ταινιών 2024, στο πλαίσιο της Πράξης «Η Κινηματογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙΙ» (κωδικός ΟΠΣ 6004851).

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)


Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe